Nieuw elan voor Tergooi

Nieuw elan voor Tergooi

Een ziekenhuis wordt een merk

De organisatie

Tergooiziekenhuizen ontstond op 1 januari 2006 na een fusie tussen Ziekenhuis Gooi-Noord (Blaricum) en Ziekenhuis Hilversum. Beide ziekenhuizen zijn langere tijd geleden ook weer ontstaan uit een fusie van een aantal ziekenhuizen. In het voorjaar van 2013 namen zij afscheid van ‘ziekenhuizen’ in de naam. Sindsdien heet het ziekenhuis kortweg Tergooi.

Achtergrond

Zoals alle partijen in de zorgsector wordt ook Tergooi in Blaricum en Hilversum geconfronteerd met stevige uitdagingen. Het volume zal in de komende jaren toenemen, de financiële mogelijkheden nemen juist af. Er zal gestreefd moeten worden naar nauwere samenwerking tussen de zorginstellingen, op regionaal niveau en binnen de zorgketen, om een hogere mate van efficiency te bereiken. Binnen die samenwerking moeten de ziekenhuizen zichzelf kunnen opstellen als een krachtige speler, een regisseur van het zorgproces.

Tergooi zoekt het antwoord in een krachtige positionering, die de concurrentie mogelijk maakt met het rijke aanbod van zorg in de Gooi en Vechtstreek en de organisatie neerzet als een aantrekkelijke werkgever; maar die ook de visie en de daadkracht van Tergooi presenteert en het ziekenhuis een leidende rol geeft. Zo moet de kwaliteit van de zorg in het Gooi gewaarborgd worden binnen steeds strakkere randvoorwaarden.

Vraag aan Total

Aan Total Public vraagt Tergooi ondersteuning bij het formuleren van die positionering: strategie, verschijningsvorm en communicatie moeten een helder statement gaan vormen dat bewustzijn toont van de omgevings­dynamiek en dat de organisatie stuurt en motiveert in haar ontwikkeling.

Aanpak en resultaat

De breedte van de vraag van Tergooi vraagt om een hechte samenwerking in een langere periode. Total Public geeft de samenwerking met Tergooi daarom vorm als een proces, waarin de verschillende aspecten van de posi­tionering met elkaar worden verbonden. Door het markeren van mijl­palen in het proces ontstaan deelprogramma’s, zoals de initiële positio­nering in inhoud en vorm, de implementatie van de visuele presentatie en de stelselmatige ondersteuning van de communicatie die na die eerste stappen vorm krijgt. Op die manier zet Tergooi koers en ontwikkelt zich als het ware publiekelijk tot een vernieuwde en vernieuwende zorg­organisatie.

Door het inkorten van de naam naar ‘Tergooi’ ontstaat merkkracht en zichtbare daadkracht. Het merk wordt opnieuw vormgegeven in een vorm die niet geheel nieuw is, maar doelbewust een voortzetting is van de gedachte waaruit het ziekenhuis is ontstaan. In de communicatie van het ziekenhuis wordt anticiperend vermogen gekoppeld aan de plek waar dat vermogen zijn fundament heeft: een stevige organisatie, waar mensen voor mensen werken, een groene en gastvrije organisatie die zich organiseert rondom de patiënt en die in toenemende mate aanwezigheid zoekt in het Gooi, binnen en buiten de eigen muren. De formulering van vier ‘zorgsporen’, die mogelijke vragen van de patiënt letterlijk centraal zetten, verandert de focus van ziekenhuis én patiënt van ‘ziekte’ naar ‘gezondheid’, en verbreedt het aanbod van het ziekenhuis. De identiteit van het ziekenhuis wordt tot een merk, dat ruimte biedt aan het broodnodige ondernemerschap.

Total Public – Tergooi gevel

Total Public – Tergooi

Total Public – Tergooi zorgt vooruit.

Meerwaarde

Het merkteken van Tergooi en de visuele omgeving ervan krijgen een krachtige, maar menselijke vorm. Het merk kan een rol spelen in de communicatie van het ziekenhuis, door zich als het ware ‘toe te voegen’ aan wereld van de patiënt. Tergooi presenteert zichzelf als een geruststellende aanwezigheid in het Gooi, die op maat en op afroep zorg verleent en anticipeert op de vragen die daarbij kunnen worden gesteld. Daarom luidt de pay-off ‘Tergooi zorgt vooruit.’

Voor 2018 wordt nieuwbouw voorzien, met Tergooi als mede initiatiefnemer van een nieuw te ontwikkelen ‘zorgpark’. Dat betekent dat het ziekenhuis zich in de komende jaren communicatief én fysiek kan ontwikkelen tot een krachtige regisseur van het zorgaanbod in het Gooi, samenwerking kan zoeken vanuit eigen kracht en een speler in de voorhoede wordt van het zorgaanbod in Nederland. Die opvatting stuurt de marketinginspanningen van Tergooi.

Open over kwaliteit

Het belang van de transparantie van kwaliteitsindicatoren van zieken­huizen neemt toe, nu patiënten en verzekeraars deze kwaliteit als maatstaf nemen voor het bepalen van hun keuze voor een zorgverlener. Tergooi, ziekenhuis voor Gooi en Vechtstreek, geeft daarom volledige openheid van zaken omtrent de kwaliteit van de geleverde diensten.

Daarvoor werd een website ingericht die vanuit verschillende perspectieven inzicht biedt in die kwaliteit. Het ontwerp van de website is gericht op de juiste beleving, vindbaarheid en openheid. Zo wordt duidelijk dat Tergooi hier een authentieke inspanning doet.

www.tergooitransparant.nl

Duurzaamheid als propositie

De bijzondere landschappelijke kwaliteiten behouden en een uniek bovenregionaal en innovatief gezondheidspark voor de regio realiseren: dat is in het kort de ambitie voor Monnikenberg, het zorgpark dat in 2018 moet zijn gerealiseerd in de bosrijke omgeving naast het huidige ziekenhuis. Tergooi heeft daarbinnen zijn eigen uitdagingen geformuleerd: een healing environment in een groene omgeving te creëren met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. De ambities reiken nog verder: Tergooi wil een energieneutraal ziekenhuis neerzetten. Het zou daarmee het eerste ziekenhuis in Europa zijn dat dit weet te realiseren.

Total Public ondersteunt de conceptvorming voor het plan.

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Stijn van Diemen

Creative strategist
+31 6 420 887 82

Edwin van Praet

Creative director
+31 6 407 790 16